1
Chat với Admin

Thương tiệm thần bí đêm Giao Thừa

Thương tiệm thần bí đêm Giao Thừa

Thương Tiệm Thần Bí

Thời Gian: Từ 00h00 01/01 đến 23h59 - 01/01

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, SHOP thần bí sẽ được mở, mua vật phẩm cần tiêu hao Xu May Mắn.

VẬT PHẨM GIÁ
Vàng         Xu May Mắn
Túi đá 4 x1 2,300 1
Túi Đá 5 x1 7,000 1
Mảnh Tôn Thượng Hương x5 2,000 1
Túi tướng TC 15 x1 4,000 1
Túi tướng TC 12 x3 3,500 1
Đá may mắn cấp 3 x1 3,600 1
Lễ Bao Ngũ Hổ x1 1,500 1
Túi đá cấp 6 x1 18,888 1
Mảnh Thanh Long Đao x10 1,588 1
Mảnh Bát xà mâu x10 1,588 1
Mảnh Hổ kim thương x10 1,588 1
Mảnh Ngọc hồ lô x10 1,588 1
Mảnh Kỳ lân nha x10 1,588 1
Kim ấn x30 1,000 1
Mảnh Lữ Mông x10 1,000 1
Mảnh Hạ Hầu Đôn x10 1,000 1
Mảnh Hạ Hầu Uyên x10 1,000 1
Mảnh Giả Hủ x10 1,000 1
Mảnh Chu Thái x10 1,000 1
gift code facebook fan-page
1 18+ 18+